Opdrachtverklaring 

Wij bieden een woon- en zorgomgeving aan onze bewoners. Dit realiseren we in een aangenaam, net decor met lekkere huisbereide maaltijden en technische ondersteuning.

We houden rekening met het unieke in elk van onze bewoners. We streven naar warme zorgen met respect voor hun levensvisie en de wensen voor hun levenseinde.

De bewoners en hun familie, de vrijwilligers en de zorgenverstrekkers zijn onze partners.

Als team werken wij, personeelsleden aan onszelf om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren.

Wij werken als openbare Nederlandstalige instelling in open communicatie met de omgeving.

Missie, visie, waarden

Wij streven ernaar om onze bewoners de veiligheid, het vertrouwen, de geborgenheid, de genegenheid en de warmte van een thuis te bieden.

We staan in voor een huiselijke, verzorgde en propere omgeving. Elke bewoner kan in samenspraak een stukje uit zijn verleden meebrengen (schilderij, meubelstukje, …) om zich eigen te voelen in zijn nieuwe woonplaats. Hij kan zich terugtrekken en bezoek ontvangen volgens de ruime openingsuren.

Allerlei bloemen, planten en dieren maken deel uit van onze grote, rustige, omheinde en veilige tuin.

Door middel van zintuiglijke prikkels worden reacties opgewekt bij dementerende en zorgbehoevende bewoners hetzij alleen, hetzij met medebewoners of samen met hun bezoekers.

Lekkere, afwisselende en individueel aangepaste maaltijden worden in overleg klaargemaakt. Dagelijks zijn er keuzemenu’s waar bij de samenstelling rekening gehouden wordt met de wensen van de bewoners. Voor iedere speciale gelegenheid bieden we een feestelijk menu aan.

Verder worden oproepsysteem, televisie, telefoon en zoveel andere apparaten kundig nagezien en opgevolgd door onze technische dienst. Brandveiligheid staat voorop.

Wij hebben aandacht en respect voor de levensloop van elkeen die bij ons komt wonen. Hierbij houden we zoveel als mogelijk rekening met de waarden en normen, de mogelijkheden en beperkingen, de persoonlijkheid van de bewoners.

We hechten belang aan het verstrekken van zorg op maat met betrokkenheid van familie en/of vertrouwenspersoon.

We proberen persoonlijke behoeften in te vullen met respect voor de keuzevrijheid en privacy van de bewoners.

Elke bewoner zal goed omkaderd worden met palliatieve zorgen in de laatste fase van zijn leven. We staan open voor en steunen de bewoner bij elke beslissing i.v.m. zijn levenseinde.

Door oprecht aandacht te besteden aan onze bewoners via dagelijks contact, de gebruikersraad, de suggestiebus en tevredenheidsenquêtes komen we te weten hoe onze werking wordt ervaren en wat voor verbetering vatbaar is.

De familie is een informatiebron en vormt een brug tussen verleden, heden en toekomst. De familieraad draagt bij tot gedeelde zorg. Samen met hen helpen we de bewoners zoeken naar evenwicht in hun nieuwe leefwereld.

Het luisterend oor van de vrijwilligers, hun hart voor de oudere mens en hun betrokkenheid bij activiteiten vormt een meerwaarde voor het WZC De Ceder. Ze zijn een extra helpende hand op vele terreinen. Aangepaste vormingen helpen hen dit te verwezenlijken.

We vinden het belangrijk dat kennis en vaardigheden tussen zorgenverleners op elkaar afgestemd worden en dat we naar mekaar luisteren om zo voor onze bewoners ‘totaalzorg’ te kunnen realiseren. Hiertoe nemen we deel aan overleg met bestaande zorgnetwerken. Samen overleggen wij om voor de meest aangepaste zorgen in te staan.

We vormen een hecht team waarbij iedereen vanuit de eigen specifieke deskundigheid elkaar ondersteunt en opbouwend werkt aan dezelfde doelstellingen. Elk personeelslid heeft een functie- en taakomschrijving zodat ieder weet wat van hem verwacht wordt.

Warme zorgen, een open en vriendelijke houding zijn voor ons een basishouding in de dienst- en zorgverlening. Wij houden ons aan het beroepsgeheim.

Onze organisatie is voortdurend in beweging: nieuwe inzichten, wetgeving, materialen, technieken, … nodigen uit tot blijvend leren en veranderen. Via vorming, klachtenbehandeling, tevredenheidsmetingen, functionerings- en evaluatiegesprekken beogen we kwaliteit in al onze activiteiten.

Alle Beerselse senioren komen in aanmerking om bij ons te komen wonen. Samen met de Raad en het lokaal sociaal ouderenoverleg werken wij aan een sociaal beleid en zijn loyaal aan de beslissingen die door de O.C.M.W.-raad worden goedgekeurd. Wij respecteren het Nederlandstalige karakter van onze gemeente en communiceren in het Nederlands.

Door onze deuren open te zetten brengen we enerzijds de buitenwereld naar binnen: bewoners blijven op deze manier op de hoogte van wat leeft en gebeurt in de gemeente. Anderzijds zijn we als WZC transparant naar de buitenwereld over het reilen en zeilen binnenin. Op die manier bieden we de maatschappij de kans om zicht te krijgen van binnenuit op het leven in ons huis. 


De raadsleden van het OCMW onderschrijven en ondersteunen deze opdrachtverklaring in de Raad van 24 maart 2011.

Missie/visie Belevingsgerichte zorg

Met belevingsgerichte zorg willen we onze bewoners tegemoet komen in hun noden, behoeften en wensen waarbij we vertrekken vanuit de leefwereld van de bewoner. We willen dit realiseren  door beroep te doen op ons inlevingsvermogen: we houden rekening met de gevoelens van onze bewoner en staan open voor zoveel mogelijk flexibiliteit binnen de structuren waarin we werken.
We vertrekken vanuit   de basisvisie rond bewonersgericht werken:

Belevingsgerichte zorg is warme zorg: we houden rekening met de angsten, vreugde en verdriet van onze bewoners. We reageren gepast bij kwaadheid of agressie en zoeken naar oplossingen. Bewoners die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen nemen we in bescherming en trachten wij hun psychische en lichamelijke beperkingen te ondersteunen of, waar mogelijk, te herstellen.
Belevingsgerichte zorg is zorg op maat: we vrijwaren zoveel als mogelijk de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht. We gaan uit van wat onze bewoner nog kan en stimuleren dit. We schenken aandacht aan onze bewoner en zijn voorkomen.
De omgeving van onze bewoners maakt deel uit van belevingsgerichte zorg: we hebben oog voor de vragen en noden van zijn familie, sociaal netwerk, huisarts en externe zorgverleners. We hebben aandacht voor de sociale contacten tussen de bewoners onderling en trachten dit te stimuleren en te versterken.